Verbonden Victor de hond

Voorwaarden

Weet waar je aan toe bent bij Verbonden B.V.

Algemene voorwaarden

Onze nieuwe voorwaarden per 1 maart 2020 vind je hier.


A. Definities

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2. Apparaten: (rand)apparaten, zoals modems, internetboxen en (mobiele) toestellen, die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie.
3. Dienst(en): (een pakket van) de Telefoondienst, de Internetdienst of de SMS-dienst.
4. Dienstenaanbieder: een netwerk- of dienstenaanbieder, waarvan Verbonden B.V. gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
5. Internetdienst: de dienst die Verbonden B.V. aan de Abonnees verleent, bestaande in het verlenen van toegang tot het internet en, indien overeengekomen, het beschikbaar stellen van aanvullende faciliteiten en diensten, zoals opslagruimte voor het bewaren van e-mail of het hosten van een website, technische ondersteuning via de Website, een online abonnee-service en de mogelijkheid om te e-mailen en browsen, een e-mailadres en viruscanning.
6. Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Verbonden B.V. een aanbod heeft gedaan of die zich bij Verbonden B.V. heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie Verbonden B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.
7. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Verbonden B.V. goederen en/of andere artikelen aanbiedt en/of levert.
8. Telefoondienst: de dienst die Verbonden B.V. aan de Abonnees verleent, bestaande in het tot stand brengen, beschikbaar stellen en in stand houden van een verbinding vanaf of naar
a. de door de Abonnee bij aanmelding of nadien aan Verbonden B.V. opgegeven mobiele telefoonnummer(s) of:
b. door Verbonden B.V. verstrekte mobiele telefoonnummer(s) via het Netwerk en, indien overeengekomen, het verlenen van daarmee verband houdende faciliteiten en diensten.
9. Netwerk: het elektronisch communicatie netwerk van Verbonden B.V. of haar Dienstenaanbieders.
10. Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het Netwerk dat dient voor het aansluiten van Apparaten, met de Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
12. Overeenkomst: de overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, tussen Verbonden B.V. en de Abonnee tot levering van de Dienst.
13. Verbonden B.V.: Verbonden B.V.
14. Simkaart: De aan de Abonnee ter beschikking gestelde chipkaart, die nodig is voor het gebruik van de Mobiele Telefoondienst en waarop onder meer het mobiele telefoonnummer en de Toegangscode van de Abonnee zijn vastgelegd.
15. SMS-dienst: de dienst die Verbonden B.V. aan de Abonnee verleent, bestaande in het bieden van de mogelijkheid om SMS berichten te versturen en te ontvangen en, indien overeengekomen, het beschikbaar stellen van aanvullende faciliteiten en diensten.
16. Telefoondienst: de Vaste en/of Mobiele Telefoondienst.
17. Toegangscode: de unieke door Verbonden B.V. aan de Abonnee toegekende code ten behoeve van het identificeren van de Abonnee, waarmee in combinatie met het Wachtwoord gebruik van de Dienst kan worden gemaakt.
18. Vaste Telefoondienst: de dienst die Verbonden B.V. aan de Abonnee verleent, bestaande uit het tot stand brengen, beschikbaar stellen en in stand houden van een verbinding vanaf of naar:
a. de door de Abonnee bij aanmelding of nadien aan Verbonden B.V. opgegeven vaste telefoonnummer(s) of
b. door Verbonden B.V. verstrekte vaste telefoonnummer(s) via het Netwerk en, indien overeengekomen, het verlenen van daarmee verband houdende faciliteiten en diensten.
19. Voorzieningen: onderdelen van het Netwerk, zoals kabels, apparatuur, en Netwerkaansluitpunten, die door Verbonden B.V. of Dienstenaanbieder ten behoeve van de Dienst wordt gebruikt.
20. Wachtwoord: een combinatie van cijfers, letters of lettertekens, waarmee in combinatie met de Toegangscode gebruik van de Dienst kan worden gemaakt.
21. Website: de website van Verbonden B.V. op “Verbonden B.V. ”.

B. Toepasselijkheid en wijzigingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verbonden B.V. en aanmeldingen door de Abonnee voor de levering van de Dienst evenals op alle Overeenkomsten.
2. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Abonnee slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verbonden B.V. zijn aanvaard.
3. De toepasselijkheid van door de Abonnee gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht.
5. Verbonden B.V. kan de Algemene Voorwaarden na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van vier (4) weken wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst en zijn bij Verbonden B.V. kosteloos verkrijgbaar.

C. De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Verbonden B.V. zijn vrijblijvend en binden Verbonden B.V. niet.
2. De Abonnee kan zich bij Verbonden B.V. op door Verbonden B.V. aangegeven wijze (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) aanmelden voor de Dienst. De Abonnee (natuurlijke persoon) verklaart tenminste achttien (18) jaar oud te zijn en het recht en het vermogen te hebben om de Overeenkomst met Verbonden B.V. aan te gaan.
3. De Abonnee staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in zijn aanmelding en zal Verbonden B.V. steeds onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in deze gegevens.
4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Verbonden B.V. van de aanmelding van de Abonnee, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit de schriftelijke acceptatie van de aanmelding of uit het feit dat de Abonnee in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Dienst. Verbonden B.V. behoudt zich het recht voor om een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.

D. Levering en gebruik van de Dienst

1. De termijn voor oplevering is mede afhankelijk van de Dienstaanbieder, de benodigde technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Abonnee en de eventuele noodzakelijke wijzigingen dan wel aanpassingen ten behoeve van de levering van de Dienst. Indien Verbonden B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
2. De Abonnee dient alle medewerking te verlenen om de oplevering van de Dienst te realiseren.
In geval van zelfinstallatie van de Dienst dient de Abonnee de instructies van Verbonden B.V. op te volgen. Verbonden B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie door de Abonnee.
3. De Abonnee zal de Dienst gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke recht, de bepalingen van de Overeenkomst en de door Verbonden B.V. gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. De Abonnee zal zich voornamelijk onthouden van hacking, stalking, spamming, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, openbaarmaking of verspreiding van (kinder)porno en (seksuele) intimidatie.
4. Om de Dienst te leveren, kan Verbonden B.V. gebruik maken van elke daartoe geschikte techniek en elke Dienstenaanbieder die Verbonden B.V. geboden acht. Met inachtneming van het bepaalde in het artikel betreffende Persoonlijke informatie, machtigt de Abonnee Verbonden B.V. tot het aan Dienstenaanbieders verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen en volmachten die Verbonden B.V. noodzakelijk acht om de Dienst te leveren.
5. De Abonnee is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik en het ter beschikking hebben van deugdelijke en geschikte Apparaten, die benodigd is voor het gebruik van de Dienst en voor het onderhouden van en oplossen van storingen in deze Apparaten. De gevolgen van het aansluiten van Apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder mogelijke nadelige financiële gevolgen voor Verbonden B.V., zijn voor rekening van de Abonnee.
6. Verbonden B.V. garandeert niet dat de Dienst continu of zonder storingen beschikbaar zal zijn. Verbonden B.V. zal zich inspannen de door de Abonnee gemelde storingen in de Dienst binnen een redelijke termijn te onderzoeken en in de door Verbonden B.V. geleverde apparatuur te verhelpen; de Abonnee wordt daarvan (telefonisch) in kennis gesteld. Indien een storing is veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik door de Abonnee, kan Verbonden B.V. de kosten die zij heeft gemaakt om de storing te verhelpen aan de Abonnee in rekening brengen.
7. Indien een storing als bedoeld in het vorige lid (ook) gevolgen heeft voor diensten geleverd aan andere Abonnees of derden, is Verbonden B.V. gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen aan de Abonnee vanaf wiens aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij de storing en de daardoor veroorzaakte kosten in redelijkheid niet aan de Abonnee kunnen worden toegerekend.
8. De Abonnee is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik en kosten voor gebruik van de Dienst via de aansluiting van de Abonnee of met gebruikmaking van de hem ter beschikking gestelde Simkaart. Het voorgaande geldt eveneens voor gebruik van de Dienst door onbevoegde derden, tot het moment dat dit gebruik aan Verbonden B.V. is gemeld en Verbonden B.V. het gebruik van de Dienst heeft kunnen blokkeren. De Abonnee staat tevens in voor al wat geschiedt met Voorzieningen op de abonneelocatie.
9. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst, of van aangesloten Apparaten is de Abonnee verplicht aan de door Verbonden B.V. te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden én als gevolg van deze hinder ontstane schade te vergoeden, voor zover deze aan hem toerekenbaar is. Indien dit naar het oordeel van Verbonden B.V. noodzakelijk is kan Verbonden B.V. de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
10. De Abonnee zal de Dienst niet doorverkopen of anderszins op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen.

E. De Telefoondienst

1. Verbonden B.V. behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Telefoondienst vanaf of naar bepaalde door Verbonden B.V. bekendgemaakte (categorieën van) bestemmingen uit te sluiten.
2. De vaste Telefoondienst wordt geleverd op basis van voice over IP en/of voice over SDL dan wel op basis van carrier selectie of carrier preselectie, mits levering, activering dan wel migratie mogelijk is.
3. de voorwaarden betreffende gratis bellen zijn als volgt:
a. Er geldt een maximum van 500 belminuten per maand (vanaf het begin tot het einde van één factuurperiode). Bij overschrijding van deze 500 belminuten bestaat de mogelijkheid deze in blokken van 100 minuten op te waarderen, tegen daarvoor geldende voordelige Verbonden B.V. tarieven. Hiervan wordt de abonnee ca 100 (bel)minuten vooraf in kennis gesteld, middels een voicebericht.
Uitbreidingen van de beltegoeden kunnen via de web-site van Verbonden B.V. worden gerealiseerd.
b. Belminuten die niet opgebruikt zijn in deze maand kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand.
c. Vaste telefoongesprekken verlopen via Verbonden B.V. van uw vaste toestel naar een ander vast toestel in Nederland (en niet vanaf uw Verbonden B.V. Mobiel!). Het is niet noodzakelijk dat de door u gebelde partij via Verbonden B.V. belt.
d. Indien u uw huidige vaste telefoonnummer meeneemt naar Verbonden B.V. (nummerportering) wordt uw huidige aansluiting binnen één week nadat uw aanmelding door Verbonden B.V. is geaccepteerd, geactiveerd voor Verbonden B.V.
e. Gratis bellen (zonder starttarief) naar vaste telefoonnummers binnen Nederland gaat in zodra uw breedband-lijn is opgeleverd en geïnstalleerd.
f. De volgende telefoonnummers zijn uitgesloten van gratis bellen: 118, 09xx –nummers (informatie en amusement), internationale nummers, 06-nummers (mobiele telefoons), 067-nummers (internet inbelnummers), 084-, 088- en 087-nummers en semafoon-/buzzer- oproepen. Hiervoor gelden de Verbonden B.V. tarieven.
g. Indien u, voordat het contract is afgelopen, uw telefonie niet meer via Verbonden B.V. wil laten lopen, dan vervalt daarmee gelijk het recht op gratis bellen. U wordt geacht wel uw jaarcontract uit te dienen en de betaling daarvan te allen tijde te voldoen.
4. Verbonden B.V. ondersteunt geen alarmvoorzieningen en kostenregistratiesystemen (alarm- of pinlijnen), in combinatie met de Vaste Telefoondienst en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van dergelijke alarmvoorzieningen en kostenregistratiesystemen in combinatie met de Vaste Telefoondienst.
5. Als de Vaste Telefoondienst op basis van carrier selectie wordt geleverd, dient de Abonnee de carrier selectiecode van Verbonden B.V. te gebruiken om toegang tot de Dienst te verkrijgen.
6. Als de Vaste Telefoondienst op basis van voice over IP wordt geleverd, dient de Abonnee te beschikken over een Verbonden B.V. telefoonaansluiting en een door Verbonden B.V., eventueel tegen nadere kosten, te verstrekken internetbox, tenzij anders vermeldt.
7. De Abonnee kan gebruik maken van de Mobiele Telefoondienst na activering van de Simkaart op de door Verbonden B.V. aangegeven wijze en plaatsing ervan in een mobiel toestel.
8. De Simkaart blijft eigendom van Verbonden B.V.. Verbonden B.V. heeft het recht om de eigenschappen of instellingen van de Simkaart te wijzigen of deze te vervangen.
9. De Abonnee dient de Simkaart zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal, onder meer door de Simkaart te beveiligen door middel van het instellen van een Wachtwoord.
10. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Abonnee de Simkaart op eerste verzoek van Verbonden B.V. retourneren.
11. Een door de Abonnee van Verbonden B.V. gekocht of in gebruik genomen Apparaat, zoals een mobiel toestel, wordt geleverd onder de leverings-, onderhouds- en garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant.
12. Verbonden B.V. kan uitdrukkelijk geen kwaliteits- en/of beschikbaarheidswaarden van de Telefoondienst garanderen.

F. De Internetdienst

1. De Abonnee dient het door Verbonden B.V. toegewezen IP-adres te gebruiken. Verbonden B.V. kan dit IP-adres te allen tijde wijzigen.
2. Verbonden B.V. controleert niet de inhoud van via de Internetdienst voor de Abonnee toegankelijke informatie en controleert evenmin of deze informatie virussen e.d. bevat. Verbonden B.V. aanvaardt terzake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt Verbonden B.V. zich het recht voor om informatie, waarvan Verbonden B.V. in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter heeft, niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen.
3. Indien de Abonnee virusscanning als aanvullende dienst afneemt, zal Verbonden B.V. de voor de Abonnee bestemde e-mailberichten zorgvuldig controleren op virussen maar Verbonden B.V. geeft geen garantie dat alle e-mailberichten vrij van virussen zullen zijn.
4. De Abonnee zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht.
5. Het is de Abonnee niet toegestaan om storingen of congestie in het Netwerk of op het internet te veroorzaken of anderszins onrechtmatig tegen Verbonden B.V. of derden te handelen.
6. Indien de Abonnee de door Verbonden B.V. aan de Abonnee toegewezen opslagruimte overschrijdt, is Verbonden B.V. gerechtigd (een deel van) de opgeslagen informatie van haar systemen te verwijderen.
7. De Abonnee is verantwoordelijk voor het op juiste wijze instellen van zijn inbelnummer.
8. Voor zover de Internetdienst niet op basis van xDSL wordt geleverd, is Verbonden B.V. gerechtigd de verbinding die het gebruik van de Internetdienst mogelijk maakt, af te breken als de Abonnee een dergelijke verbinding tot stand heeft gebracht maar gedurende twintig (20) minuten of meer er geen actief gebruik van maakt. Het afbreken van de verbinding laat het bestaan van de Overeenkomst onverlet.
9. Verbonden B.V. kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids- en/of capaciteitswaarden van de Internetdienst garanderen.

G. De SMS-dienst

1. Verbonden B.V. garandeert niet dat een via de SMS-dienst verzonden bericht altijd (tijdig) aankomt op de gewenste bestemming of dat een dergelijk bericht altijd kan worden ontvangen.
2. Verbonden B.V. behoudt zich het recht voor om het versturen van berichten via de SMS- dienst vanaf of naar bepaalde door Verbonden B.V. bekendgemaakte (categorieën) van bestemmingen uit te sluiten. Verder behoudt Verbonden B.V. zich het recht voor om de omvang van het berichtenverkeer te beperken door inkomende berichten niet of niet direct af te leveren.
3. De Abonnee ziet erop toe dat door het gebruik van de SMS-dienst geen storing of schade wordt veroorzaakt bij Verbonden B.V. of anderen, daaronder begrepen de ontvangers van de door de Abonnee verstuurde berichten. De Abonnee is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt als gevolg van de wijze waarop hij van de SMS-dienst gebruik maakt.
4. Verbonden B.V. controleert niet de inhoud van via de SMS-dienst verzonden of ontvangen berichten. Verbonden B.V. aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt Verbonden B.V. zich het recht voor om berichten, waarvan Verbonden B.V. in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter hebben, niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen.

H. Telefoonnummers en nummerportabiliteit

1. Verbonden B.V. zal ten behoeve van voice over IP of de Mobiele Telefoondienst een nieuw telefoonnummer aan de Abonnee toekennen of hem, voor zover mogelijk, in staat stellen zijn nummer te behouden dat hij bij een andere aanbieder in gebruik heeft, mits die aanbieder hieraan meewerkt. Verbonden B.V. kan hiervoor aan de Abonnee kosten in rekening brengen.
2. Verbonden B.V. kan het aan de Abonnee toegekende telefoonnummer wijzigen of intrekken, bijvoorbeeld als dat naar oordeel van Verbonden B.V. nodig is voor het goed functioneren van de Telefoondienst of op grond van regelgeving. Verbonden B.V. zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Abonnee.
3. De Abonnee kan het telefoonnummer behouden indien de Overeenkomst wordt beëindigd en de nieuwe aanbieder aan de nummerportabiliteit meewerkt. Verbonden B.V. kan hiervoor aan de Abonnee kosten in rekening brengen.
4. Verbonden B.V. behoudt zich het recht voor om niet aan nummerportering mee te werken (a) indien de Overeenkomst nog van kracht is of (b) indien de Abonnee niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. Het porteren van nummers is afhankelijk van de medewerking van de andere aanbieder. Verbonden B.V. is niet aansprakelijk voor het geval nummerportering niet slaagt of vertraging oploopt.

I. Toegangscode, Wachtwoord en e-mailadres

1. Indien benodigd voor het gebruik van de Dienst, verkrijgt de Abonnee van Verbonden B.V. een Toegangscode en Wachtwoord. De Toegangscode en het Wachtwoord zijn strikt persoonlijk. De Abonnee is verantwoordelijk voor al het gebruik dat wordt gemaakt van de Toegangscode en het Wachtwoord en zal deze vertrouwelijk houden, hetgeen onder andere betekent dat hij deze niet in de nabijheid van de Simkaart of zijn Apparaat zal bewaren. De Abonnee is gehouden verlies, diefstal, kennisneming of misbruik door een derde van de Toegangscode of het Wachtwoord direct te melden aan Verbonden B.V. . Tot het tijdstip van deze melding is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode of Wachtwoord wordt gemaakt.
2. Aan de toekenning van de Toegangscode, Wachtwoord en e-mailadres kan de Abonnee geen rechten ontlenen. Verbonden B.V. blijft eigenaar van de Toegangscode en het e-mailadres.
3. Bij beëindiging van de Overeenkomst voor de levering van de Internetdienst zal het e-mailadres met de eventueel daarbijbehorende domeinnaam geblokkeerd worden en berichten, webpagina’s of andere gegevens die nog op de systemen van Verbonden B.V. staan worden verwijderd. De Abonnee kan een e-mailadres behouden onder door Verbonden B.V. gestelde voorwaarden.
4. Verbonden B.V. zal in opdracht van de Abonnee tegen betaling van de daarvoor geldende tarieven en kosten de registratie van domeinnamen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland verzorgen. Verbonden B.V. aanvaardt ter zake van de keuze en het gebruik van de domeinnaam door de Abonnee geen aansprakelijkheid.

J. Beëindiging of onderbreking van de Dienst

1. Verbonden B.V. kan de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien dit naar het oordeel van Verbonden B.V. gewenst of noodzakelijk is voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
2. Verbonden B.V. kan de levering van (onderdelen van) de Dienst met onmiddellijke ingang beëindigen, onderbreken, opschorten of beperken:
a. ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het Netwerk;
b. indien de Abonnee, nadat hij is aangemaand aan zijn betalingsverplichting te voldoen, daaraan toch niet heeft voldaan, of anderszins is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door Verbonden B.V. kan worden aangenomen dat de Abonnee zal tekortschieten en deze niet nakoming door de Abonnee de buitengebruikstelling rechtvaardigt;
c. indien naar het oordeel van Verbonden B.V. in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt;
d. indien de Abonnee gedurende zes (6) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van een gebruiksafhankelijke Dienst;
e. indien Verbonden B.V., na zich daartoe te hebben ingespannen, de Abonnee niet op het door de Abonnee opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken.
3. De verplichting tot betaling van de kosten en tarieven, als bedoeld in artikel betreffende Tarieven, kosten en betaling, en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de buitengebruikstelling bestaan.
4. Tot levering van de Dienst wordt weer overgegaan indien de Abonnee binnen een door Verbonden B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen of zekerheid heeft gesteld, overeenkomstig het artikel met betrekking tot Kredietlimiet en zekerheid. Verbonden B.V. kan hiervoor (administratie) kosten in rekening brengen. Verbonden B.V. behoudt zich tevens het recht voor de gehele Overeenkomst te beëindigen, onverlet de aansprakelijkheid van de Abonnee voor de onder de Overeenkomst nog aan Verbonden B.V. verschuldigde bedragen.
5. Verbonden B.V. zal zich inspannen de Abonnee voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn, (telefonisch) in kennis te stellen van de beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Dienst als gevolg van het bepaalde in de vorige leden.

K. Eigendom en bescherming van Voorzieningen

1. De Abonnee is niet gerechtigd zelf wijzigingen in Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen dan wel deze door anderen dan Verbonden B.V. te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van Verbonden B.V. .
2. Eigendom voorbehoud tot gehele betaling is voldaan
3. De Abonnee zal de op de Voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

L. Tarieven, kosten en betaling

1. De Abonnee is voor het gebruik van de Dienst de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Deze tarieven en kosten, en eventuele wijzigingen daarvan, worden door Verbonden B.V. vermeld in advertenties of op de Website. Deze tarieven en kosten zijn bij Verbonden B.V. kosteloos verkrijgbaar.
2. Deze tarieven en kosten omvatten niet de vergoedingen die de Abonnee aan derden verschuldigd is voor door deze derden aan de Abonnee geleverde aanvullende diensten, waaronder vergoedingen voor het gebruik van buitenlandse netwerken (“roaming”).
3. Verbonden B.V. kan de tarieven en kosten na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van vier (4) weken wijzigen.
4. Indien de Abonnee voor het gebruik van de Dienst een maximale gebruiksduur tegen een vast tarief is overeengekomen, wordt het extra gebruik op basis van gebruikte eenheden in rekening gebracht. Het ongebruikte deel van de overeengekomen maximale gebruiksduur vervalt bij het einde van de betreffende maand. Gebruiksonafhankelijke tarieven en kosten worden vooraf gefactureerd.
5. Voor elke met behulp van de Dienst totstandgekomen verbinding (er wordt daadwerkelijk verbinding gemaakt met het door de Abonnee gebelde nummer) wordt een vast, éénmalig tarief in rekening gebracht ("starttarief"). Tenzij anders vermeld, wordt de Dienst die op basis van gebruikte eenheden wordt afgenomen, in eenheden van één (1) seconde gefactureerd.
6. Betaling geschiedt per automatische incasso, waarbij vaste bedragen per maand vooruit dienen te worden betaald, tenzij anders overeengekomen (bij niet automatische incasso kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht).
7. Tenzij anders vermeld, wordt de Abonnee door of namens Verbonden B.V. maandelijks gefactureerd voor het gebruik van de Dienst, onverminderd het recht van Verbonden B.V. om dan niet gefactureerde tarieven en kosten op een later moment alsnog in rekening te brengen. Indien de factuur in een bepaalde maand minder bedraagt dan een door Verbonden B.V. vastgesteld bedrag, kan dit bedrag in de daaropvolgende maand worden gefactureerd. Indien het voornoemde bedrag in drie (3) opeenvolgende maanden niet wordt overschreden, kan echter in de derde maand een factuur worden gezonden voor het gebruik van de Dienst in de voorafgaande drie maanden. Verbonden B.V. kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen.
8. Verbonden B.V. kan besluiten facturen uitsluitend langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Indien de Abonnee de factuur toch (ook) per post wenst te ontvangen, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.
9. De Abonnee zal facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum voldoen ("Vervaldatum"), tenzij hij de factuur betwist in overeenstemming met het bepaalde in het volgende lid. Indien de Abonnee niet binnen deze termijn betaalt, is hij vanaf de Vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan Verbonden B.V. het verschuldigde bedrag vermeerderen met een contractuele rente van 1% per maand over iedere dag dat de Abonnee na de Vervaldatum in gebreke blijft de betreffende factuur te voldoen. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaten-kosten, die als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van de Abonnee ontstaan, komen ten laste van de Abonnee. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het door de Abonnee verschuldigde bedrag.
10. Indien een factuur naar het oordeel van de Abonnee onjuist of onvolledig is, zal de Abonnee Verbonden B.V. daarvan vóór de Vervaldatum in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Abonnee onjuist zijn. De Abonnee blijft gehouden het onbetwiste deel van een factuur in overeenstemming met het voorgaande lid te voldoen. De Abonnee gaat ermee akkoord dat, behoudens tegenbewijs, de administratie van Verbonden B.V. als bewijs geldt voor het gebruik door de Abonnee van de Dienst en de door de Abonnee verschuldigde bedragen.
11. Een beroep op verrekening door de Abonnee, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.
12. Indien de betaling door middel van creditcard of automatische incasso wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd, kan Verbonden B.V. (administratie)kosten aan de Abonnee in rekening brengen voor elke maal dat de betaling wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd. De annulering of niet-honorering van de betaling en het in rekening brengen van voornoemd bedrag laat onverlet het bepaalde in het negende lid van dit artikel.
13. Verbonden B.V. kan een abonnee terstond afsluiten als deze niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Voorafgaand wordt 4 dagen tevoren door Verbonden B.V. de abonnee op elektronische wijze aan zijn verplichting herinnerd.

M. Kredietlimiet en zekerheid

Verbonden B.V. kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een kredietlimiet op de rekening van de Abonnee toepassen en/of betaling van een borgsom of tussentijdse betaling eisen. Verbonden B.V. kan te allen tijde de borgsom van de Abonnee aanwenden voor het vergoeden van kosten, verliezen of schade die gemaakt of opgelopen zijn omdat de Abonnee zich niet aan de Overeenkomst heeft gehouden of omdat de Abonnee enig aan Verbonden B.V. verschuldigd bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan.

N. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verbonden B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Verbonden B.V., op welke grond dan ook, tegen de Abonnee of tegen anderen die via de Abonnee aanspraken maken beperkt tot, ter keuze van Verbonden B.V.:
a. vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Abonnee ter zake van de Dienst heeft voldaan of
b. betaling door Verbonden B.V. van de kosten om een gelijkwaardige dienst te laten leveren.
2. Verbonden B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet.
3. Verbonden B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend:
a. niet-beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in netwerken, informatie, producten of diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders),
b. stakingen of arbeidsonrust, en
c. door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.
4. Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Verbonden B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Abonnee aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

O. Vrijwaring

De Abonnee vrijwaart Verbonden B.V. voor, en zal Verbonden B.V. alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden tegen Verbonden B.V., welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met: a. het gebruik van de Dienst door de Abonnee of door derden via de aansluiting of via de Toegangscode en het Wachtwoord van de Abonnee, welk gebruik in strijd is met de bepalingen van de Overeenkomst, of
b. het door de Abonnee op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van de Overeenkomst of
c. met de in opdracht van de Abonnee geregistreerde domeinnaam.

P. Persoonlijke informatie

1. Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel omvat onder meer:
a. persoonsgegevens van de Abonnee, zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), geboortedatum, of bankrekeningnummer;
b. details en status van alle rekeningen van de Abonnee bij Verbonden B.V. of bij de aan Verbonden B.V. gelieerde rechtspersonen;
c. het kredietverleden van de Abonnee, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid of het kredietlimiet van de Abonnee;
d. gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit van de Abonnee;
e. verkeersgegevens betreffende het gebruik door de Abonnee van de Dienst.
2. De Abonnee gaat ermee akkoord en machtigt Verbonden B.V. en de aan Verbonden B.V. gelieerde rechtspersonen om zijn persoonlijke informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Verbonden B.V., kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, Dienstenaanbieders, zijn zakelijke referenties of werkgever(s), een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, voor zover dat nood-zakelijk is ten behoeve van de volgende doeleinden:
a. het mogelijk maken dat de Dienst aan de Abonnee wordt geleverd, inclusief de facturering daarvan;
b. het toepassen van het kredietbeleid van Verbonden B.V. op de aanmelding van de Abonnee voor de Dienst en op het gebruik van de Dienst door de Abonnee;
c. voor het lopende kredietbeheer van de rekening(en) van de Abonnee bij Verbonden B.V. of aan Verbonden B.V. gelieerde rechtspersonen, inclusief het (doen) innen van verschuldigde bedragen;
d. het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Abonnee betrekking hebben;
e. ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van Verbonden B.V. .
3. De Abonnee gaat ermee akkoord dat Verbonden B.V. de verkeersgegevens van de Abonnee gebruikt voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van:
a. de facturering voor de Diensten,
b. marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de Dienst,
c. geschillenbeslechting,
d. verkeersbeheer,
e. behandeling van verzoeken om inlichtingen van de Abonnee
f. opsporing en bestrijding van fraude.
4. Verbonden B.V. is gerechtigd persoonlijke informatie te verstrekken aan een onafhankelijke beheerder van een gemeenschappelijk informatiesysteem waarin gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot Abonnees van wie een Dienst wegens het niet (tijdig) betalen buiten gebruik is gesteld. Dit informatiesysteem is bestemd om te worden gebruikt door Verbonden B.V. en door andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor die diensten.
5. Met toestemming van de Abonnee kan Verbonden B.V. de persoonlijke informatie van de Abonnee beschikbaar stellen voor vermelding in algemeen beschikbare telefoongidsen en voor nummerinformatiediensten. Verbonden B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de (wijze van) vermelding van deze persoonlijke informatie.

Q. Duur en beëindiging van de Dienst

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd in welk geval Verbonden B.V. en de Abonnee de Overeenkomst te allen tijde kunnen opzeggen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor de Abonnee en twee (2) weken voor Verbonden B.V. . Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend voor een zelfde termijn verlengd, behoudens voorafgaande schriftelijke kennisgeving van opzegging aan de andere partij tegen het einde van initiële of verlengde termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor de Abonnee en twee (2) maanden voor Verbonden B.V. .
2. Verbonden B.V. kan de Overeenkomst na voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee met onmiddellijke ingang beëindigen zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, indien dat in de Algemene Voorwaarden is bepaald, de Abonnee surséance van betaling is verleend of de Abonnee in staat van faillissement is verklaard.
3. Als de Dienst wordt geleverd op basis van carrier preselectie of een voorgeprogrammeerde carrier selectiecode, is de Abonnee, na beëindiging van de Overeenkomst, verantwoordelijk voor het deactiveren van carrier preselectie of de eventuele voorprogrammering van de carrier selectiecode. Eventuele gevolgen van het niet - deactiveren zijn voor rekening van de Abonnee.
4. De beëindiging van de Overeenkomst, dan wel de beëindiging van één van de Diensten uit een pakket van Diensten gedurende de Overeenkomst, laat onverlet de aansprakelijkheid van de Abonnee voor de onder de Overeenkomst nog aan Verbonden B.V. verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Dienst.
5. Indien de Abonnee een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de Overeenkomst is op afstand tot stand gekomen c.q. door middel van colportage tot stand gekomen, dan kan hij de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen c.q. binnen acht (8) dagen nadat deze tot stand is gekomen via een daartoe strekkende kennisgeving aan Verbonden B.V. ontbinden, tenzij de Abonnee binnen deze termijn daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Dienst, in welk geval Verbonden B.V. wordt geacht met toestemming van de Abonnee met de uitvoering van de Overeenkomst te zijn begonnen.

R. Overdracht

1. Verbonden B.V. behoudt zich het recht voor om vorderingen die zij heeft op Abonnees uit hoofde van de Overeenkomst, over te dragen c.q. te verpanden aan derden.
2. Het is de Abonnee niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbonden B.V. de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

S. Geschillenregeling Telefoon- en SMS - dienst

1. Geschillen tussen de Abonnee, zijnde een natuurlijke persoon die uitsluitend of hoofdzakelijk anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, en Verbonden B.V. over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door Verbonden B.V. te leveren of geleverde Telefoon- of SMS - dienst, kunnen zowel door een dergelijke Abonnee als door Verbonden B.V. worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (“Geschillencommissie”), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Abonnee, als bedoeld in het eerste lid, zijn klacht eerst schriftelijk aan Verbonden B.V. heeft voorgelegd. Verbonden B.V. zal hierop binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Abonnee binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
3. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Verbonden B.V., dan wel binnen dertig (30) dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan de Abonnee, als bedoeld in het eerste lid, het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.
4. Wanneer de Abonnee, als bedoeld in het eerste lid, een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Verbonden B.V. aan deze keuze gebonden. Indien Verbonden B.V. een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet Verbonden B.V. de Abonnee schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of de Abonnee daarmee akkoord gaat. Verbonden B.V. dient daarbij aan te kondigen dat Verbonden B.V. zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de Geschillencommissie toegezonden (zie contactgegevens in het eerste lid van dit artikel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

T. Toepasselijk recht en jurisdictie

1. De Overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht.
2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, zullen alle geschillen welke tussen Verbonden B.V. en de Abonnee mochten ontstaan terzake van de Overeenkomst of de Dienst ter uitsluitende beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, dan wel aan een elders gesitueerde, nader door Verbonden B.V. te bepalen rechter.

U. Kennisgevingen en contact

Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving of bekendmaking dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Contactgegevens

Contactgegevens

Verbonden B.V.
Sixmastraat 66 B, 2e verdieping
8932 PA Leeuwarden
E-mail: info [at] verbonden.nl
Website: https://verbonden.nl

Voordelen van Verbonden

  • Onze diensten kan je altijd per dag aanvragen maar ook stopzetten.
  • Geen langlopende contracten, geen kleine lettertjes of stiekem gedoe.
  • 24/7 zelf jouw telefonie beheren via onze beheeromgeving mijn.verbonden.nl.
  • Open, eerlijk en een persoonlijke benadering door onze medewerkers.
  • Op maat telefonie oplossingen voor optimale bereikbaarheid van onze klanten.
  • Eigen platform, kwalitatief en betrouwbaar netwerk en geen link met KPN.
  • Wij behandelen onze klanten zoals we zelf ook graag behandeld willen worden!
Niet overtuigd? Lees verder...
Voordelen van Verbonden