Gebruikersvoorwaarden en privacy

(versie 2023)

Devhouse Spindle B.V. heeft de Verbonden-app (hierna: app) ontwikkeld als een telecommunicatie-app. Deze app is in licentie gegeven door Devhouse Spindle B.V. en is bedoeld voor gebruik 'zoals deze is'. Verbonden B.V. levert de app aan haar klanten.

Deze pagina wordt gebruikt om klanten die de app gebruiken te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand besluit om onze service binnen de app te gebruiken.

Als u ervoor kiest om onze service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om de service te leveren en te verbeteren. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden en privacy.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten, die toegankelijk zijn op de website van Verbonden.
 

Informatieverzameling en -gebruik

Voor een betere ervaring, tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot interne gebruikers-id, contactinformatie, telefoonnummer, crashrapport, in-app-activiteit. De informatie die we vragen, wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden.

De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen om u diensten aan te bieden op basis van (telecommunicatie) wet- en regelgeving.
Koppeling naar het privacybeleid van derden die door de app worden gebruikt via de Google Play Store:
Google Play-services
Sentry
Segment

Koppeling naar het privacybeleid van derden die door de app worden gebruikt via de Apple Store:
Apple Push Notification Service
Sentry
Segment

Loggegevens

We willen u informeren dat telkens wanneer u onze service gebruikt, in geval van een fout in de app, wij gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon verzamelen die loggegevens worden genoemd.

Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw telefoonnummer, contactinformatie, IP-adres, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze service, het tijdstip en de datum van uw gebruik van de service, en gegevens voor statistisch gebruik.

App-toestemmingen en gebruik

Voor Android vragen we toegang tot de volgende rechten:
Toestemming voor telefoon; om telefoongesprekken op te zetten en te beheren.

Contacttoestemmingen; zodat we uw contacten kunnen bekijken en u kunnen helpen er doorheen te zoeken.
Toestemming om audio/microfoon op te nemen; we gebruiken dit wanneer u een oproep doet, dus "Tijdens gebruik van de app" is de juiste toestemmingsinstelling.

Bluetooth-toestemming; zodat we verbinding kunnen maken met uw luidspreker, headset of autokit. Dit wordt door Google vertaald naar een toestemming om "in de buurt van apparaten te vinden, verbinden en de relatieve positie ervan te bepalen".
Batterijoptimalisatie; zodat de app inkomende oproepen kan ontvangen.

Contacten

Bij het starten van een oproep vanuit een contact verzamelen we de contactinformatie (telefoonnummer) en sturen deze naar onze telefoonservers om uw oproep te verbinden. Dit nummer wordt vervolgens zichtbaar in uw oproepgeschiedenis. We verzamelen geen contactinformatie anders dan bij het starten van een oproep, en we verzamelen geen andere gegevens over dit contact (naam, organisatie, enz.).

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatoren. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.
Deze service maakt gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn om de app te laten werken of goed te laten werken. Deze cookies volgen geen persoonlijke gegevens van bezoekers. Daarom is voor deze cookies geen gebruikers toestemming vereist.

Dienstverleners

We kunnen derde bedrijven en individuen in dienst nemen om de volgende redenen:
Om onze service te vergemakkelijken;
Om de service namens ons te verlenen;
Om servicegerelateerde diensten uit te voeren; of
Om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.
We willen gebruikers van deze service informeren dat deze derde partijen toegang hebben tot hun persoonlijke informatie. De reden hiervoor is om de aan hen toegewezen taken namens ons uit te voeren. Ze zijn echter verplicht de informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Beveiliging

We waarderen het vertrouwen dat u ons geeft door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, daarom streven we ernaar acceptabele middelen te gebruiken om deze te beschermen. Devhouse Spindle B.V. is ISO-27001 gecertificeerd. Als u vragen heeft over de technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens te beschermen, neem dan contact met ons op.
Wijzigingen in deze voorwaarden
We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd dit document regelmatig te controleren op wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe voorwaarden op dit document te plaatsen.
Neem contact met ons op

EN Terms of Use and Privacy

(version 2023)

Devhouse Spindle B.V. built the  Verbonden app (hereafter: app) as a telecommunication app. This app has been licensed by Devhouse Spindle B.V. and is intended for use ‘as is’. Verbonden B.V.  provides the app to its customers.

This page is used to inform customers who use the app regarding our policies with the collection, use, and disclosure of personal information if anyone decided to use our service within the app.

If you choose to use our service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The personal information we collect is used for providing and improving the service. We will not use or share your information with anyone except as described in the terms of use and privacy.

Our Terms and Conditions apply to our services, which are accessible at Verbonden’s website.

Information collection and use

For a better experience, while using our service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to internal user id, contact information, phone number, crash report, in-app activity. The information that we request will be retained by us and used as described in these terms.

The app does use third-party services that may collect information to provide you with services based on (telecommunications) laws and regulations.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app via Google Play Store:

Google Play-services
Sentry
Segment

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app via Apple Store:

Apple Push Notification Service
Sentry
Segment

Log data
We want to inform you that whenever you use our service, in case of an error in the app we collect data and information (through third-party products) on your phone called log data.

This log data may include information such as your telephone number, contact information, IP- address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our service, the time and date of your use of the service, and data for statistical use.

App permissions and usage

For Android we request access to the following rights:
Phone permission; to set up and manage phone calls.
Contact permissions; so we can view your contacts, and help you search through them.
Record audio/microphone permissions; we use this when you make a call, so “While using the app” is the right permission setting.
Bluetooth permission; so we can connect to your speaker, headset or car kit. This is translated by Google into a “find, connect and determine the relative position of nearby devices” permission.
Battery Optimization; so the app can receive incoming calls.
Contacts
When initiating a call from a contact, we will collect this contact’s information (phone number) and transmit this to our telephony servers to connect your call. This number will then be visible in your call history. We do not collect contact information other than when initiating a call, nor do we collect any other details about this contact (name, organization etc.).

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This service uses cookies that are strictly necessary to enable the app to work at all or work properly. These cookies do not track any personal data of visitors. For this reason these cookies do not require user consent.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our service;
To provide the service on our behalf;
To perform service-related services; or
To assist us in analyzing how our service is used.

We want to inform users of this service that these third parties have access to their personal information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your personal information, thus we are striving to use acceptable means of protecting it. Devhouse Spindle B.V. is ISO-27001 certified. If you have any questions about technical and organizational measures we have taken to protect your data, please contact us.

Changes to this terms

We may update these terms from time to time. Thus, you are advised to review this document periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new terms on this document.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about these terms do not hesitate to contact us: info@verbonden.nl