De Verbonden App

Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft informatie over het gebruik van persoonsgegevens die zijn verkregen middels het gebruik van de Verbonden App, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Verbonden B.V., Sixmastraat 66, 8932 PA Leeuwarden.

Wanneer u gebruik maakt van de app, zal een aantal gegevens worden verzameld en verwerkt voor het optimaliseren van de gebruikerservaring van de Verbonden App. Door in te loggen gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u zich te allen tijde afmelden.

Verbonden respecteert de privacy van zijn gebruikers en behoudt strikte geheimhouding met betrekking tot partners, hun klanten en de app. Verbonden behandelt de verzamelde gegevens op een correcte manier en treft passende veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen. Verbonden gebruikt de verzamelde data enkel voor het verbeteren van de service en zal de gegevens nooit uitwisselen met derde partijen.

Contacten

Verbonden vraagt toegang tot de contacten op het toestel waar deze op word gebruikt. Contactgegevens als naam en nummer worden enkel binnen de app zelf gebruikt en worden niet verzonden naar externe servers of diensten. Deze gegevens maken het mogelijk om vanuit de app de al bestaande contacten te gebruiken bij onder andere T9 search.

Externe software

De onderstaande software zet Verbonden in om zijn dienstverlening te optimaliseren:

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google verzamelt data over het gebruik van de Verbonden app en maakt rapporten over de activiteit van gebruikers. Met deze gegevens kan Verbonden de gebruikerservaring van de app optimaliseren. Verzamelde gegevens: Gesprekskwaliteit en geanonimiseerde gebruikersdata.

Logentries (Rapid7 Inc.)

Logentries is een service die wordt aangeboden door Rapid7 Inc. die custom logging mogelijk maakt. Met behulp van Logentries verzamelt Verbonden anonieme gegevens wanneer de Verbonden app crasht. Indien de gebruiker ‘remote-logging’ heeft ingeschakeld in de app-instellingen worden er logs met informatie over het Verbonden VoIP verkeer gelogd. Met deze gegevens kan Verbonden sneller fouten binnen de app oplossen. Verzamelde gegevens: Crashrapporten (stacktraces), VoIP verkeer data.

Privacy policy

This privacy policy provides information on the use of personal data obtained through the Verbonden app, in accordance with the Data Protection Act (WBP). Responsible for the processing of data is Verbonden B.V., Sixmastraat 66, 8932 PA Leeuwarden

When you use the Verbonden app, some data will be collected and processed to optimize the user experience of the app. By logging in, you agree with the use of your data for these purposes. If you do not want this, you can opt out at any time.

Verbonden respects the privacy of its users and maintains strict confidentiality with regard to partners, their customers and the Verbonden app. Verbonden treats the collected data in a proper manner and takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, alteration or unauthorized destruction of data. Verbonden uses the collected data only for improving its service and will never share the information with third parties.

Contacts

Verbonden requests permission to access contacts on the device that is being used. Contactdetails like names or numbers will only be used within the app itself and are not being send to any external servers or services. This data allows the app to make use of existing contacts when, for example, T9 search is being used.

External software

Verbonden uses the following software in order to optimize its services:

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google collects data on the use of the Verbonden app and creates reports on the activity of users. With this data Verbonden can optimize the user experience of the app. Data collected: Anonymized usage data.

Logentries (Rapid7 Inc.)

Logentries is a software as a service provider for log management owned by Rapid 7 Inc. With the use of Logentries Verbonden collects anonymouse data when the app crashes. If the user enables the ‘Remote-Logging’ option in the app settings logs about the Verbondens VoIP traffic will be send aswell. The collected data will be used by Verbonden to allow a faster error solving within the app. Data Collected: Crashlogs (stacktraces), VoIP traffic data.